Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Хэлэлцүүллэгүүд Хугацаа Сэтгэгдэл Санал
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/07 · 10:26
Дуусах
2021/05/08 · 10:25
1187
67
Эхлэх
2021/06/14 · 08:57
Дуусах
2021/06/21 · 08:58
826
67
Эхлэх
2021/06/14 · 09:00
Дуусах
2021/07/14 · 09:00
242
68
Газрын багц хуулийн төслүүдэд санал авч байна

Газрын ерөнхий хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/

Кадастрын тухай/шинэчилсэн найруулга/

Газрын төлбөрийн тухай/Шинэчилсэн найруулга/

 

Оролцох
Эхлэх
2021/04/21 · 08:25
Дуусах
2021/05/21 · 08:25
219
63
Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ Хангамжийг баталгаажуулж, хэрэглэх журмын төсөл

Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ  хангамжийг баталгаажуулж, хэрэглэх журмын төсөлд санал авч байна.

Оролцох
Эхлэх
2021/10/27 · 09:26
Дуусах
2021/11/24 · 05:30
120
67
Эхлэх
2021/10/20 · 11:09
Дуусах
2021/11/19 · 11:10
22
66
Санал авч байна

Санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/04/06 · 10:30
Дуусах
2021/05/06 · 10:30
19
0
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрмийн төсөлд санал авч байна

Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрмийн төсөлд санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2023/04/20 · 02:45
Дуусах
2023/05/20 · 02:45
16
67
“СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Оролцох
Эхлэх
2023/06/06 · 08:37
Дуусах
2023/07/06 · 08:37
16
67
Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд санал авч байна.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 147 дугаар тушаалаар баталсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, үйлчилгээний хөлс тогтоох, тэдгээрт хяналт тавих журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд санал авч байна.

Оролцох
Эхлэх
Дуусах
13
68
Дахин төлөвлөлтийн гэрээний загварт санал авч байна

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ БАРИЛГАЖСАН ХЭСГИЙГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ТӨСӨЛД ОРОЛЦОГЧДЫН ХООРОНД БАЙГУУЛАХ ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАР

Татаж авах

Оролцох
Эхлэх
2021/07/23 · 03:40
Дуусах
2021/08/23 · 03:40
11
70
ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

ХАЯГЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

Оролцох
Эхлэх
2023/11/10 · 02:07
Дуусах
2023/12/20 · 02:07
7
0
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм”- ийг шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж саналаа ирүүлэхийг хүсье.

Оролцох
Эхлэх
2021/03/04 · 11:29
Дуусах
2021/04/03 · 11:29
6
67
Санал авч байна

"Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам"-ын төсөлд санал авч байна

Оролцох
Эхлэх
2021/06/23 · 07:51
Дуусах
2021/07/23 · 07:51
6
65
Эхлэх
2021/06/07 · 09:39
Дуусах
2021/07/07 · 09:39
5
65
Журмын төсөлд санал авч байна

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, түүнд хяналт тавих журам Татаж авах

 

Оролцох
Эхлэх
2021/10/06 · 10:12
Дуусах
2021/11/05 · 10:12
5
65
Эхлэх
2022/03/11 · 10:45
Дуусах
2022/04/11 · 10:45
5
69
Дахин төлөлвлөлтийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан журмуудын төсөлд санал авч байна

“ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН БАРИЛГАЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан төсөл Татаж авах

“АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН  ЗОРИУЛАЛТТАЙ ­­ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ БУУЛГАН ШИНЭЭР БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан төсөл Татаж авах

Оролцох
Эхлэх
2021/07/23 · 03:46
Дуусах
2021/07/23 · 03:46
4
66
Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох нийтлэг журмын төсөл

“Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх болон барилгын салбарт нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг журам"-ын төсөлд санал авч байна.

Оролцох
Эхлэх
2022/11/01 · 11:28
Дуусах
2022/12/01 · 11:28
3
68
“Орхоны хөндийд хот байгуулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөлд санал авч байна.

БХБЯ-аас Хот байгуулалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2-т хотыг шинээр байгуулах болон татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргах бүрэн эрхийг Улсын Их Хурал хэрэгжүүлэхээр заасны дагуу “Орхоны хөндийд хот байгуулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл, тогтоолын үзэл баримтлалд санал авч байна.

Боловсруулсан: БХБЯ-ны ХБГХБХЗГ-ын ахлах шинжээч Д.Бэлэгсайхан

Санал өгөх цахим хаяг: belegsaikhan@mcud.gov.mn

Оролцох
Эхлэх
2022/11/02 · 12:40
Дуусах
2022/12/02 · 12:40
2
67