САЛБАРЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

Барилга, хот байгуулалтын салбарыг хөгжүүлэхд идэвхи зүтгэл, үр бүтээл, ажлын амжилт гаргасан, салбарын бүтээн байгуулалтын салбарын шагнал нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

Засгийн газрын шагнал:

  • “Тэргүүний барилгачин” хүндэт тэмдэг;
  • “Нийтийн аж ахуйн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг;

Барилга, хот байгуулалтын яамны шагнал:

  • Яамны “Хүндэт дэвтэр”-т бичиж дурсгалын гэрчилгээ олгох;
  • Яамны “Жуух бичиг”.

Шагнал олгох ерөнхий нөхцөл, шагналт нэр дэвшүүлэх, тодорхойлох болон бүрдүүлэх материал зэргийг “БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ШАГНАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ“-аас үзнэ үү.

Салбарын шагналд нэр дэвшигч бүртгэх систем: https://www.reward.mcud.gov.mn/

Мэйл хаягаар хүргүүлэр бол: shagnal@mcud.gov.mn хаягаар доорх жагсаалтын дагуу бүрдүүлж явуулах.

Нэр дэвшигчийн регистрийн дугаар *

Нэр дэвшигчийн ургийн овог * 

Нэр дэвшигчийн эцэг, эхийн нэр * 

Нэр дэвшигчийн нэр * 

Хүйс *  

Нийт ажилласан жил *

Тухайн салбарт ажилласан жил *

Шагнуулах үндэслэл * 

Боловсрол, мэргэжил эзэмшсэн байдал *

Ажил эрхлэлтийн байдал *

Файлаар : 1. Цээж зураг, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, 2. Шагнуулах тухай эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэгтэй албан бичиг, 3. Ажил байдлын тодорхойлолт, бүтээлийн жагсаалт, 4. Хамт олны хурлын тэмдэглэл зэргийг PDF файл болгон явуулах.

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан