Салбарын Хяналтын газар

САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 • Салбарын эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын бодлогыг тодорхойлох, үйл ажиллагааны стратегийг боловсруулах, зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангах;
 • салбарын хяналт шалгалтын эрсдэлийн ангилал, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох, эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн төлөвлөх, хяналт шалгалтанд хамрагдах объектыг олон нийтэд зарлах, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, нэгдсэн удирдамж боловсруулах, батлуулах, бусад салбаруудын хяналт шалгалттай уялдуулах, мэргэжил, арга зүйн зохицуулалт хийх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах;
 • салбарын хууль тогтоомж, норматив баримт бичиг, техникийн зохицуулалт, стандартын биелэлтэд хяналт тавих үйл ажиллагааг хуульд заасан объектын эрсдэлийн ангилал, хяналт шалгалтын ангиллын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, зохицуулах, хяналтын хуудсаар үнэлгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
 • хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, барилгын материал, өргөх байгууламж, техник, технологи, тоног төхөөрөмж, инженер геологи, барилга байгууламж, ус, цахилгаан, дулааны барилга байгууламж, шугам сүлжээний зураг төсөл, угсралт, ашиглалтын явцад хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилт, техникийн чанар аюулгүй байдлыг хангуулах;
 • барилга байгууламжийн зураг төсөл, инженер-геологийн судалгааны ажил, материал, түүхий эд, эдлэхүүн, бүтээгдэхүүн, барилгын ажлын гүйцэтгэлийн чанарт салбарын хууль тогтоомж, норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах;
 • салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж чанар, аюулгүй байдлыг хангуулах; 
 • хууль тогтоомж, норматив баримт бичиг, техникийн зохицуулалт, стандартын хэрэгжилтийн байдлыг судлан нэгтгэж, боловсронгуй болгох саналыг удирдлагуудад танилцуулах, шийдвэрлүүлэх, мэдээ мэдээллээр хангах;
 • хяналт шалгалт явуулахтай холбогдсон дүрэм, журам, заавар, аргачлал, хяналтын хуудсыг боловсруулах, батлуулах, шинэчлэх, боловсронгуй болгох, зөвлөмж хүргүүлэх, нэгдсэн удирдлагаар хангах;
 • Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх;
 • өргөх байгууламжид гарсан ослын шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлох;
 • өргөх байгууламжийг улсын бүртгэлд бүртгэх, техникийн магадлал, баталгаажуулалтыг хийж гүйцэтгэх;
 • барилга байгууламжийн зуух, даралтат савыг техникийн магадлал, баталгаажуулалтад хамруулах;
 • байгалийн гамшиг, давагдашгүй хүчин зүйл, осол, ноцтой эвдрэл гэмтэл, нуралт үүссэн үед ажиллах, нөхцөл байдлыг тодорхойлох, судлах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, тайлагнах, мэдээ мэдээллээр хангах;
 • барилга байгууламжийг ашиглалт, зүгшрүүлэх, тохируулах болон эдэлгээний хугацаанд гарсан зөрчил, дуусаагүй болон түр зогссон барилга байгууламжийн хамгаалалтын горим,  зураг төсөл зохиогч, барилгын материал үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгчийн техникийн дотоод хяналтын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх доод шатны нэгж, улсын /ахлах/ байцаагчдыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
 • хяналт шалгалтын бүртгэл, мэдээллийн цахим систем, нэгдсэн санг хөтлөх, бүрдүүлэх, баяжилт хийх, гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлэх, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, удирдлагуудыг мэдээ мэдээллээр хангах;
 • байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн шийдвэрлэгдээгүй маргаантай асуудлын шалтгаан, нөхцөлийг судлан шалгаж, мэргэжлийн дүгнэлт өгөх, гаргах ажлыг зохион байгуулах;
 • салбарын хяналтын бодлого, хэрэгжилтийн талаар Засгийн газар, бусад яам, холбогдох байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах;
 • улсын /ахлах/ байцаагчдыг давтан сургах, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг бусад нэгжүүдтэй хамтран зохион байгуулах;
 • барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний  ашиглалтын гэрчилгээ олгох;
 • барилга байгууламжийг баримт бичгийн дагуу баригдсан эсэхийг тодруулах зорилгоор тухайн хяналтын чиглэлээр нэмэлт шалгалт хийх.

 

САЛБАРЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Доржням ЖАРГАЛ   jargal@mcud.gov.mn PDF
Хот байгуулалт, барилгын төлөвлөлтийн хяналт хариуцсан ахлах шинжээч Дашдорж ГАНЧИМЭГ   ganchimeg.d@mcud.gov.mn PDF
Дулаан, халаалт, агаар сэлгэлтийн шугам сүлжээний хяналт хариуцсан ахлах шинжээч Батдорж МӨНХСАЙХАН   munkhsaikhan.b@mcud.gov.mn PDF
Газрын харилцааны хяналт хариуцсан ахлах шинжээч Даваажанцан БЯМБАДУЛАМ   byambadulam@mcud.gov.mn PDF
Геодези, зураг зүйн хяналт хариуцсан шинжээч Бат-Өлзий НАРАНЦЭЦЭГ   narantsetseg@mcud.gov.mn PDF
Барилга байгууламж, төсөвт өртөг, үнэ бүрдлийн хяналт хариуцсан шинжээч Пүрэвдорж БААСАНДОРЖ   baasandorj@mcud.gov.mn PDF
Өргөх байгууламжийн хяналт хариуцсан шинжээч Пүрэв ДАШДАВАА   dashdavaa@mcud.gov.mn PDF
Эрсдэлийн удирдлага, зөрчлийн бүртгэлийн асуудал хариуцсан шинжээч Даваа БАТБААТАР   batbaatar@mcud.gov.mn PDF
Барилга байгууламж, инженер геологийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Тогтох ЭНХТҮВШИН   enkhtuvshin.t@mcud.gov.mn PDF
Барилгын материалын хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ламсүрэн ГАНБААТАР   ganbaatar@mcud.gov.mn PDF
Өргөх байгууламжийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ганболд ЭРДЭНЭХҮҮ   erdenekhuu@mcud.gov.mn PDF
Цахилгаан, автоматик, холбоо дохиоллын шугам сүлжээний хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Батжаргал ЭРХЭМБАЯР   erkhembayar.b@mcud.gov.mn PDF
Барилга байгууламж, төсөвт өртөг, үнэ бүрдлийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Намсрайн Ганчимэг   ganchimeg.n@mcud.gov.mn PDF
Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Баттулга МӨНХТӨВШИН   munkhtuvshin@mcud.gov.mn PDF
Барилга, усны барилга байгууламжийн хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Лхагва БИЛГҮҮН   bilguun@mcud.gov.mn PDF

 

 

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан