Төрийн захиргааны удирдлагын газар

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 • Төрийн  захиргаа, хүний нөөцийн  удирдлагын манлайллыг хангах;
 • Яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, стратегийг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 • Салбарын ажиллах хүч, мэргэжилтний хэрэгцээг тодорхойлох, судалгаа хийх, судалгааны үр дүнгээр яамны нэгж, удирдлага, бусад дээд шатны байгууллагыг мэдээллээр хангах;
 • Салбарын төрийн албан хаагчдын хэрэгцээг тодорхойлох, хэтийн болон ойрын бодлогын хувилбар боловсруулах, чадавхийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах асуудлыг зохион байгуулах;
 • Салбарын  инженер техникийн ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах асуудлыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангах;
 • Барилгын салбарын хамтын хэлэлцээр байгуулах, хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих;
 • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний гүйцэтгэлийн хангуулах;
 • Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 • Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг танилцуулах;
 • Яамны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах;
 • Салбарын шагнал олгох асуудлыг зохион байгуулах;
 • Яамны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нь хангах асуудлыг зохион байгуулах;
 • Удирдлага, яамны аппаратын албан хаагчдыг шийдвэр боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах;
 • Салбарын үйл ажиллагааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлах;  
 • Яамны архив, албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, заавар журмын хүрээнд хөтлөх, эрхлэн явуулах;
 • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бусад төрийн захиргааны төв байгууллага болон холбогдох төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай харилцах ажлыг зохион байгуулах, шаардлагатай зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;
 • Яамны дотоод үйл ажиллагаа зохион байгуулах. 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

 • Салбарын хууль тогтоомжийн давхардал, хийдлийг судалж, зөрчлийг арилгах,  шаардлагатай хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлтардалийн давхардал, хийдлийг судалж, ууль  тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл  боловсруулах,
 • Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох; Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бусад яамтай хамтран шийдвэрлэх болон  дангаараа боловсруулж шийдвэрлэх асуудлыг боловсруулах,  санал өгөх, явцын бүртгэл хөтөлж удирдлагыг мэдээллээр хангах; 
 • Хууль  тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хяналтад авч, хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн бүртгэл хөтлөх, кодификаци хийх лавлагаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх; 
 • Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төсөл  боловсруулах,  хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, биелэлтэд хяналт тавих, биелэлтийг тайлагнах;
 • Гэрээ, хэлэлцээр, бусад эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм дүрэм, стандартыг хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, санал дүгнэлт гаргах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Яамны бүтцийн нэгжүүдээс  бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжид явуулж байгаа албан бичгийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг сурталчлах;
 • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, төрийн захиргааны бусад төв байгууллагууд болон яамны хэмжээнд байгуулагдсан ажлын хэсэг, комисс, зөвлөл, хорооны бүртгэл хөтлөх, хариуцсан ажлын биелэлтийг холбогдох газруудаас нэгтгэн удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Байгууллагын нууцын асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцан, Төрийн нууцын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Яамны хууль ёсны эрх ашгийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр хууль, шүүхийн байгууллагад төлөөлөх;  
 • Шүүхийн маргааны бүртгэл хөтөлж, удирдлагад танилцуулан, удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах;
 • Хүний эрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, жендэр, дайчилгааны асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцах. 
СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС
 • Салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээллийг боловсруулан нэгтгэж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, салбарын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 • Салбарын албан ёсны статистик болон захиргааны статистикийн мэдээллийг сайжруулж, бүртгэл мэдээллийн маягтын дагуу салбарын мэдээлэл, судалгааг гаргуулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 • Салбарын төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай чиг үүргийн дагуу хамтран ажиллах, бодлогын чиглэл, удирдамжаар хангах, шаардлагатай тооцоо, судалгаа, мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай авч, мэдээлэл байнга солилцож ажиллах;
 • Салбарын цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
 • Мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа оновчтой ашиглах замаар салбарын үйлчилгээг илүү үр ашигтай, мэдээллийг ил тод, хүртээмжтэй болгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэд мэдээллийг саадгүй олж авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;
 • Салбарын мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, мэдээллийн санг үүсгэх, түгээх, ашиглах, түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах; 
 • Салбарын мэдээллийн сан, цахим системүүдийн нэгдмэл байдал, уялдаа холбоог хангах, /өгөгдлийн сангийн нэгдсэн загвар, бүтцийг боловсруулах, өгөгдлийн сан удирдах системийн шийдлийг боловсруулах, хөгжүүлэлтийг/ хийх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 • Шаардлагатай бусад мэдээллийн сан, программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийж хэрэглээнд нэвтрүүлэх замаар яамны сүлжээ, техник, программ хангамж, системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах;
 • Үндэсний статистикийн хороотой хамтран ажиллах, судалгаа явуулах, нэгтгэх, харилцан мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох;
 • Улсын хэмжээнд газар, зохион байгуулалт, кадастр, газрын үнэлгээ, төлбөр, хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг  удирдан зохион байгуулах.

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Даваасамбуу БАЯРСАЙХАН 51-263951 bayarsaikhan@mcud,gov.mn PDF
Салбарын сургалт, ажиллах хүчний бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Алтангэрэл ЛХАМСЭРЖИД 51-261718 lkhamserjid@mcud.gov.mn PDF
Яамны хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Болдбаатар ЦОЛМОН b.tsolmon@mcud.gov.mn PDF
Өргөдөл, гомдол, шагнал, дотоод ажил хариуцсан шинжээч Даажин ГЭРЭЛМАА gerelmaa@mcud.gov.mn PDF
Бичиг хэргийн эрхлэгч

Банди МӨНХТУУЛ

11-310612 munkhtuul@mcud.gov.mn PDF
Архивч-операторч

Ноов УРАНЦЭЦЭГ

n.urantsetseg@mcud.gov.mn PDF
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Батжаргал БОЛОРЦЭЦЭГ

11-330975 bolortsetseg@mcud.gov.mn PDF

 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Хэлтсийн дарга Батдэлгэр НЯМДОРЖ

11-310597

51-263319

nyamdorj@mcud.gov.mn PDF
Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Цэрэнминжин БАТЧИМЭГ

batchimeg.ts@mcud.gov.mn PDF
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Батцэрэн МЯГМАРДОРЖ

myagmardorj@mcud.gov.mn PDF
Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Гандаш ГАНТӨР
gantur@mcud.gov.mn PDF

 

СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Хэлтсийн дарга Нямсүрэн НАРАНТУЯА 76003333/3399/ narantuya@mcud.gov.mn PDF
Салбарын цахим бодлого, мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан шинжээч

Энхбаатар АРИУНЦЭЦЭГ

ariuntsetseg@mcud.gov.mn PDF
Салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Бямба-Очир МӨНХБАЯР

b.munkhbayar@mcud.gov.mn PDF
Сүлжээний аюулгүй байдал, дотоод сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Цэлмэг ЛХАГВАДОРЖ lkhagvadorj.ts@mcud.gov.mn PDF

 

САЙДЫН АЖЛЫН АЛБА
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Сайдын туслах Гантулга РЭНЦЭНДОРЖ 320820 rentsendorj@mcud.gov.mn PDF
Дэд сайдын туслах

Сүхбаатар ДӨЛГӨӨН

261426 dulguun.0415@mcud.gov.mn PDF
Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах Батмагнай ЧИНГЭСБААТАР 261727 chingisbaatarb@mcud.gov.m PDF
Шинэ мэдээ
Их уншсан