Төрийн захиргааны удирдлагын газар

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

 • Төрийн  захиргаа, хүний нөөцийн  удирдлагын манлайллыг хангах;
 • Яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, стратегийг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 • Салбарын ажиллах хүч, мэргэжилтний хэрэгцээг тодорхойлох, судалгаа хийх, судалгааны үр дүнгээр яамны нэгж, удирдлага, бусад дээд шатны байгууллагыг мэдээллээр хангах;
 • Салбарын төрийн албан хаагчдын хэрэгцээг тодорхойлох, хэтийн болон ойрын бодлогын хувилбар боловсруулах, чадавхийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах асуудлыг зохион байгуулах;
 • Салбарын  инженер техникийн ажилтнуудын чадавхийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургах асуудлыг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангах;
 • Барилгын салбарын хамтын хэлэлцээр байгуулах, хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих;
 • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний гүйцэтгэлийн хангуулах;
 • Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
 • Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүнг танилцуулах;
 • Яамны шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах;
 • Салбарын шагнал олгох асуудлыг зохион байгуулах;
 • Яамны албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг нь хангах асуудлыг зохион байгуулах;
 • Удирдлага, яамны аппаратын албан хаагчдыг шийдвэр боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах;
 • Салбарын үйл ажиллагааг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчлах;  
 • Яамны архив, албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, заавар журмын хүрээнд хөтлөх, эрхлэн явуулах;
 • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бусад төрийн захиргааны төв байгууллага болон холбогдох төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай харилцах ажлыг зохион байгуулах, шаардлагатай зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;
 • Яамны дотоод үйл ажиллагаа зохион байгуулах. 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС

 • Салбарын хууль тогтоомжийн давхардал, хийдлийг судалж, зөрчлийг арилгах,  шаардлагатай хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлтардалийн давхардал, хийдлийг судалж, ууль  тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн төсөл  боловсруулах,
 • Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох; Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бусад яамтай хамтран шийдвэрлэх болон  дангаараа боловсруулж шийдвэрлэх асуудлыг боловсруулах,  санал өгөх, явцын бүртгэл хөтөлж удирдлагыг мэдээллээр хангах; 
 • Хууль  тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хяналтад авч, хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн бүртгэл хөтлөх, кодификаци хийх лавлагаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх; 
 • Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын төсөл  боловсруулах,  хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, биелэлтэд хяналт тавих, биелэлтийг тайлагнах;
 • Гэрээ, хэлэлцээр, бусад эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм дүрэм, стандартыг хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, санал дүгнэлт гаргах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Яамны бүтцийн нэгжүүдээс  бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжид явуулж байгаа албан бичгийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
 • Хууль тогтоомж, нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг сурталчлах;
 • Улсын Их Хурал, Засгийн газар, төрийн захиргааны бусад төв байгууллагууд болон яамны хэмжээнд байгуулагдсан ажлын хэсэг, комисс, зөвлөл, хорооны бүртгэл хөтлөх, хариуцсан ажлын биелэлтийг холбогдох газруудаас нэгтгэн удирдлагыг мэдээллээр хангах;
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон Байгууллагын нууцын асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцан, Төрийн нууцын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Яамны хууль ёсны эрх ашгийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр хууль, шүүхийн байгууллагад төлөөлөх;  
 • Шүүхийн маргааны бүртгэл хөтөлж, удирдлагад танилцуулан, удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах;
 • Хүний эрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, жендэр, дайчилгааны асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хариуцах. 
ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС
 • Гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, чиглэлийг салбарын үйл ажиллагааны стратегитай уялдуулан тодорхойлох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хөгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах, төлөвлөгөө гаргах;
 • салбарын гадаад хамтын ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалт, гадаад арга хэмжээ, чиглэлийг нэг цонхны бодлогын хүрээнд баримтлан нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж, хариуцан ажиллах;
 • Засгийн газар хоорондын комиссын хуралдаанууд, зөвлөлдөх болон дугуй ширээний уулзалтууд, дээд, өндөр түвшний айлчлалууд, стратегийн түншлэлийн хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны урт, дунд хугацааны хөтөлбөрүүд, эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр зэрэг хоёр болон олон тал хамтын ажиллагааны механизмуудад салбарын хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг тухай бүрт оруулан хэлэлцүүлэх, тусгуулах, гэрээ хийгдэх, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 • хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааг салбарын стратегитай уялдуулан хөгжүүлэх, төсөл хөтөлбөрүүдийн саналыг нэгдсэн байдлаар холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, хөрөнгө оруулалт татах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 • төсөл, хөтөлбөрийн тусгайлсан гэрээ, хэлэлцээр байгуулах шат хүртэлх бэлтгэл ажлыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж, хариуцан ажиллах;
 • яам, харъяа байгууллагуудын удирдлагуудын айлчлал, протокол, уулзалтууд, албан хаагчдын гадаад томилолтыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулах;
 • албан хаагчдын гадаад томилолтын болон санамж бичгийн бүртгэлийг хөтлөх.

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Цэрэнбадам ГАНСҮХ 51-263951 gansukh@mcud,gov.mn PDF
Салбарын сургалт, ажиллах хүчний бодлого зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Алтангэрэл ЛХАМСЭРЖИД 51-261718 lkhamserjid@mcud.gov.mn PDF
Яамны хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Болдбаатар ЦОЛМОН b.tsolmon@mcud.gov.mn PDF
Өргөдөл, гомдол, шагнал, дотоод ажил хариуцсан шинжээч Даажин ГЭРЭЛМАА gerelmaa@mcud.gov.mn PDF
Бичиг хэргийн эрхлэгч

Банди МӨНХТУУЛ

11-310612 munkhtuul@mcud.gov.mn PDF
Архивч-операторч

Ноов УРАНЦЭЦЭГ

n.urantsetseg@mcud.gov.mn PDF

 

ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Хэлтсийн дарга Батдэлгэр НЯМДОРЖ

11-310597

51-263319

nyamdorj@mcud.gov.mn PDF
Хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч

Цэрэнминжин БАТЧИМЭГ

batchimeg.ts@mcud.gov.mn PDF
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан шинжээч

Батцэрэн МЯГМАРДОРЖ

myagmardorj@mcud.gov.mn PDF
Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Гандаш ГАНТӨР
gantur@mcud.gov.mn PDF

 

ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТЭС
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан

Албан тушаалын тодорхойлолт

Хэлтсийн дарга Батсайхан АЛТАЙБААТАР 11-330820 altaibaatar@mcud.gov.mn PDF
Гадаад төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан шинжээч Баярдалай АНХОРГИЛ 11-323627 ankhorgil@mcud.gov.mn PDF
Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Хүрэлбаатар ЭРДЭНЭХҮҮ erdenekhuu.kh@mcud.gov.mn PDF

 

САЙДЫН АЖЛЫН АЛБА
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Сайдын зөвлөх Бөхбат БАТ-ЭРДЭНЭ   baterdene.b@mcud.gov.mn  
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан Батжаргал БОЛОРЦЭЦЭГ 330975 bolortsetseg@mcud.gov.mn PDF
Сайдын туслах Рэнчиндорж УРАНГОО 320820 urangoo@mcud.gov.mn PDF
Дэд сайдын туслах

Шаравням БОЛОРЦЭЦЭГ

261426 bolortsetseg.sh@mcud.gov.mn PDF
Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах Батмагнай ЧИНГЭСБААТАР 261727 chingisbaatarb@mcud.gov.m PDF
Шинэ мэдээ
Их уншсан