Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар

НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

 • Нийтийн аж ахуй, орон сууц, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангуулах;
 • Монгол Улсын иргэдийг эрүүл, аюулгүй, чанарын шаардлага хангасан цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах, тав тухтай нөхцөлд ажиллаж, амьдрах бодлого боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;
 • инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, төвлөрсөн бус инженерийн шугам сүлжээг шинээр төлөвлөх болон шинэчлэх үйл ажиллагааг бодлого, зохицуулалт, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, ажиллах;
 • нийтийн аж ахуй, орон сууц, инженерийн дэд бүтэц, түүний ашиглалт үйлчилгээг засаг захиргааны бүх нэгжид нэгдсэн бодлогоор хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааг удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
 • нийтийн аж ахуй, орон сууц, инженерийн дэд бүтцийн салбарын байгууллагуудыг хөгжүүлэх, бие даасан байдлыг хангах, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, ашиглалтын нөхцөлийг сайжруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулах;
 • нийтийн аж ахуй, орон сууц, инженерийн дэд бүтцийн салбарт сэргээгдэх эрчим хүч, шинэ дэвшилтэт техник, технологи, тогтвортой, ухаалаг системийг нэвтрүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, удирдамжаар чиглүүлж,  хэрэгжилтийг зохицуулах;
 • нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, нийтийн аж ахуй, орон сууц, инженерийн дэд бүтцийн салбарын байгууллагуудын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, удирдамжаар чиглүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах, зохицуулах;
 • өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах ажлыг салбарын хэмжээнд төлөвлөх, зохион байгуулах, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, тайлан, мэдээг нэгтгэх;
 • төрийн болон төрийн бус байгууллага, аймаг, орон нутгийн  байгууллагуудын үйл ажиллагааг салбарын үйл ажиллагаатай уялдуулах, хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх;
 • салбарын суурь судалгаа, мэдээллийг бүрдүүлэх, баяжуулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлж боловсронгуй болгох, удирдлага, дээд шатны байгууллага, иргэдийг мэдээллээр хангах;
 • салбарт орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт техник, технологи, инновацийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх.
НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Хэлтсийн дарга Дэмбэрэл ЭНХБААТАР 51-260974 enkhbaatar.d@mcud.gov.mn PDF
НАА, инженерийн дэд бүтцийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч  

51-262810

76003333/1160/

76003333/1161/

  PDF
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын  бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч Рэнчинсүрэн БАТЧИМЭГ batchimeg@mcud.gov.mn PDF
Хот, суурины бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн технологи, ашиглалт  үйлчилгээ хариуцсан шинжээч Пунцагдорж ГАНБААТАР Ganbaatar0224@mcud.gov.mn PDF
Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн Пүрэв-Ойдов ОЧИРДАВАА ochirdavaa2021@mcud.gov.mn PDF
Дулаан, ус хангамжийн дэд бүтцийн бодлого зохицуулалт хариуцсан шинжээч Тэрбиш СУВД-ЭРДЭНЭ 11-330971 suvderdene@mcud.gov.mn PDF
Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, усны барилга байгууламжийн бодлого зохицуулалт хариуцсан шинжээч     PDF
Цахилгаан хангамж, автоматик, холбоо-дохиоллын бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Пүрэвдорж ЗАНДАН-ОЧИР zandanochir@mcud.gov.mn PDF
Шинэ мэдээ
Их уншсан