Судалгаа, статистикийн мэдээлэл


Судалгаа, статистикийн мэдээлэл
САЛБАРЫН БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН МАЯГТ, НӨХӨХ ЗААВАР
http://barilga.gov.mn/#/content/contentLast/132
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ
https://mcud.gov.mn/p/289
ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАР БҮРТГҮҮЛСЭН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ
https://mcud.gov.mn/p/290
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ СТАТИСТИК ТООН МЭДЭЭЛЭЛ
https://mcud.gov.mn/p/291
УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД МАГАДЛАЛААР БАТАЛГААЖСАН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН СТАТИСТИК ТООН МЭДЭЭЛЭЛ
https://mcud.gov.mn/p/292
ТОХИРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ
http://mcud.gov.mn/p/293
2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН СУРГАЛТАД ХАМРАГДСАН ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧДЫН СТАТИСТИК ТООН МЭДЭЭЛЭЛ
https://mcud.gov.mn/p/294
Улсын хэмжээнд ашиглалтад орсон орон сууцны статистик мэдээлэл 2022 оны хагас жилийн байдлаар
https://mcud.gov.mn/p/295
БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ-2021
/resource/mcud/File/2022/02/24/gfdcf7vm2pwoxter/2.pdf
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА 2021 ОНЫ IV УЛИРАЛ
/resource/mcud/File/2022/02/24/7v7fe66hz9e3zdxw/1.pdf
БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР
https://mcud.gov.mn/resource/mcud/File/2021/12/09/ixlbzpp0o4rb845w/2.pdf
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА 2021 ОНЫ III УЛИРАЛ
https://mcud.gov.mn/resource/mcud/File/2021/12/09/42qmgvo5ugskf6ie/1.pdf
Барилга-угсралт-их-засварын-ажил-2021-оны-эхний-хагас-жил
https://mcud.gov.mn/p/268
Барилгын-салбарын-ажиллах-хүчний-судалгаа-2021-оны-II-улирал
https://mcud.gov.mn/p/267
Барилга угсралт, их засварын ажил 2021 оны I улирал
/p/263
Барилгын салбарын ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал
/p/262
Барилгын салбарын ажиллах хүчний судалгаа
https://mcud.gov.mn/p/250
Нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал
http://opendata.gov.mn/organization/bapnjira-xot-6anryyjiajitbih-ram
Ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний хэрэглэгчийн судалгаа
https://mcud.gov.mn/p/243
Газрын нэгдмэл сангийн тайлан
https://mcud.gov.mn/p/244
Барилгын салбарын ажиллах хүчний судалгаа/хүйсээр/
https://mcud.gov.mn/p/246
2020 онд шинээр ашиглалтад оруулсан инженерийн дэд бүтцийн хүртээмжийн судалгаа
https://mcud.gov.mn/p/248

Шинэ мэдээ
Их уншсан