Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хот байгуулалтын газар

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО. ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 • Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болон төрөөс баримтлах бодлогод нийцүүлэн хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтэц /цаашид бүхэлд нь “салбарын” гэх/-ийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага зохицуулалтаар хангах;
 • Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль,  Хот байгуулалтын тухай хууль, Газрын багц хууль, Геодези, зураг зүйн тухай хууль болон холбогдох бусад хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд нутаг дэвсгэр, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
 • салбарын хууль, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
 • салбарын бодлогыг холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдуулах, салбар дундын зохицуулалтыг хангах;
 • салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжлийн стратегийг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах;
 • шинжлэх ухаан, техник, технологийн дэвшилтэт арга, инноваци, технологийн ололтыг салбарын бодлогын баримт бичиг, төсөл, хөтөлбөрт тусгуулах;
 • салбарын норм, нормативын тогтолцоог бүрдүүлэх, олон улсын стандарт, норм нормативын баримт бичгийг өөрийн оронд нэвтрүүлэх, нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах;
 • барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн үйл ажиллагааг бодлогын удирдамж, зохицуулалтаар хангах, хэрэгжилтийг тайлагнах;
 • салбарын шинжлэх ухаан, техник, технологийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлыг төлөвлөх, хуралдааныг зохион байгуулах, хурлаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах;
 • Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангах, батлуулах
 • ногоон, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн хот суурин, барилга байгууламжийг төлөвлөх, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, эрчим хүчний хэмнэлттэй, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн инноваци, техник-технологийн судалгаа хийх,  нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • хот байгуулалт, газар зохион байгуулалт, кадастр, геодези, зураг зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл, мэргэжлийн эрх олгох ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих;
 • аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд дүгнэлт өгөх, түүний хэрэгжилт болон газар зохион байгуулалт, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээхэд зориулсан хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавих;
 • улсын хэмжээнд газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлагнах ажлыг зохион байгуулах;
 • газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ заагийг тогтоох, газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангилалд хамаарах газрыг тогтоох, ангилал шилжүүлэх, холбогдох шийдвэрийг гаргуулах ажлыг зохион байгуулах;
 • хот, суурин газрыг хөгжүүлэх, дахин төлөвлөх, инженерийн дэд бүтцээр хангах, барилгажуулах үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллагуудын уялдааг сайжруулах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
 • худалдан авах чадварт нийцсэн орон сууц, орон сууцны санхүүжилтийн бодлого, төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 • ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх,  түрээсийн орон сууцны сан болон нөөц газрын санг бүрдүүлэх, асуудлаар санал боловсруулж шийдвэрлүүлэх, холбогдох байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх;
 • хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, орон зайн дэд бүтэц, ногоон хөгжил, орон сууцжуулах чиглэлээр боловсон хүчин, хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх;
 • хөгжлийн бодлогын, хот байгуулалтын, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн болон бусад үе шатны баримт бичгүүдийг иргэдийн оролцоонд суурилан боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх;
 • салбарын бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн талаар Улсын Их Хурал, Засгийн газар, яамд, бусад холбогдох байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, хамтран ажиллах;
 • салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, цахимжуулах ажлыг зохион байгуулах.

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

 • Төрөөс баримтлах урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд хот байгуулалт, чиглэлээр тусгуулах санал, төсөл боловсруулах, бодлогын баримт бичгүүдийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах;
 • хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдамж, мэргэжил, арга зүйн зохицуулалтаар хангах, зохион байгуулах, бусад салбартай ажлын уялдааг ханган хамтран ажиллах;
 • хот байгуулалт, хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, холбогдох дүрэм, журам, норм, нормативын баримт бичгийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах;
 • ухаалаг, ногоон, тогтвортой хот, тосгоны хөгжлийн загварыг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • хот байгуулалт, хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх, хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон үе шатны баримт бичгүүдийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, харилцан уялдааг зохицуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 • хот байгуулалтын  суурь судалгаа,  мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, салбарын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, газрын болон яамны удирдлагуудыг холбогдох мэдээллээр хангах;
 • хот байгуулалтын орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэд техник, технологи, инновацийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх;
 • хот байгуулалт, хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх чиглэлээр боловсон хүчин, хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх;
 • хот, тосгоны зам, тээврийн төлөвлөлт, дулаан, хийн хангамж, цахилгаан, ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, инженерийнн бэлтгэл арга хэмжээ,  холбоо, дохиолол, усны барилга байгууламж зэрэг инженерийн дэд бүтцийн  шугам сүлжээг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан төлөвлөх үйл ажиллагааг бодлого, зохицуулалт, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, ажиллах;
 • хот, тосгоны инженер хайгуулын судалгаа, төлөвлөлт, ландшафт, ногоон байгууламж, хүрээлэн буй орчин, гамшигийн эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэжлийн удирдамж, чиглэл, зохицуулалт, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
 • хот, тосгоны инженерийн дэд бүтэц, инженер хайгуулын судалгаа, төлөвлөлт, ландшафт, ногоон байгууламж, хүрээлэн буй орчин, гамшигийн эрсдэлийн менежментийн орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэд техник, технологи, инновацийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх;
 • хот, тосгоны инженерийн дэд бүтэц, инженер хайгуулын судалгаа, төлөвлөлт, ландшафт, ногоон байгууламж, хүрээлэн буй орчин, гамшигийн эрсдэлийн менежментийн суурь судалгаа,  мэдээллийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, салбарын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж удирдлагуудыг холбогдох мэдээллээр хангах;
 • хот, тосгоны инженерийн дэд бүтэц, инженер хайгуулын судалгаа, төлөвлөлт, ландшафт, ногоон байгууламж, хүрээлэн буй орчин, гамшигийн эрсдэлийн менежментийн чиглэлээр боловсон хүчин, хүний нөөцийг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэшлийг нь дээшлүүлэхтэй холбогдсон бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
 • хот байгуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих;
 • хот байгуулалтын баримт бичигт улсын экспертиз /магадлал/-ийн дүгнэлт гаргах ажлыг зохион байгуулах;
 • хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд төр, нутгийн захиргаа, төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, нэгдсэн удирдамж, чиглэл, салбар дундын зохицуулалтаар хангах, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл харилцан солилцох;
 • салбарын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, боловсронгуй болгох, цахимжуулах ажлыг зохион байгуулах.

 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Эрдэнэбат БАТБОЛД

51-267071

batbold@mcud.gov.mn PDF
Салбарын нэгдсэн төлөвлөлт, тогтвортой хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч Отгон ЭНХТУЯА 51-261425 enkhtuya.o@mcud.gov.mn PDF
Газрын харилцааны нэгдсэн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах шинжээч   11-329116 g.bolormoo@mcud.gov.mn PDF
Орон сууц, санхүүжилтийн тогтолцоо хариуцсан ахлах шинжээч

Гэсэржав ЧИНСАНАА

11-261425 chinsanaa.g@mcud.gov.mn PDF
Инноваци, технологи, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч Дархижав БОЛОРМАА 76003333 /1141/ bolormaa.d@mcud.gov.mn PDF
Бүс нутаг, хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч Дагвадорж БЭЛЭГСАЙХАН 11-312517 belegsaikhan@mcud.gov.mn PDF
Газрын кадастр, үнэлгээ, төлбөрийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Базарпүрэв ГОЁСАЙХАН 11-329116 goyosaikhan@mcud.gov.mn PDF
Геодези, зураг зүйн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч   11-329116 boloroo.s@mcud.gov.mn PDF
Салбарын шинжлэх ухаан, технологи, норм, нормативын бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч   76003333 /1141/ usanbolor@mcud.gov.mn PDF
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Хэлтсийн дарга   70110411 bayarbat@mcud.gov.mn PDF
Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Самдан ДЭНСМАА 11-312517 densmaas@mcud.gov.mn PDF
Хот тосгоны хөгжлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Амгалангэрэл СУГАР sugar.a@mcud.gov.mn PDF
Бүс нутаг, хот тосгоны эдийн засгийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан шинжээч Энх-Амгалан АРИУННЯМ e.ariunnyam@mcud.gov.mn PDF
Орон зайн мэдээлэл, технологийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   11-329116 namkhanyambuu.g@mcud.gov.mn PDF

 

 

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан