ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар

Яамны үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар нь “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д тусгагдсан сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтаар хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

1. Төрийн захиргааны удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, салбарын эрх зүйн зохицуулалтын талаар зөвлөгөө өгөх, статистик, мэдээллийн технологийг хэрэгжүүлэх, удирдлагаар хангах;

2. Салбарын шинжлэх ухаан, технологийн болон хот байгуулалт, орон сууцны салбарыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

3. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх,

4. Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх;

5. Салбарын санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх, салбарын олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих;

6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, удирдлагаар хангах;

7. Хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар салбарын хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго

Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь салбарын хөгжил, хот байгуулалт, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, инженерийн дэд бүтэц, орон сууц, нийтийн аж ахуйн бодлого, төлөвлөлт, үр нөлөөг дээшлүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилтууд

1. Төрийн захиргааны удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, салбарын суурь судалгаа, статистик, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахимжуулах;

2. Салбарын хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, хот байгуулалт, орон сууцны салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, удирдамж, зохицуулалтаар хангах, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;

3. Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

4. Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

5. Санхүү, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, хүртээмжийг дээшлүүлэх, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, салбарын болон гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих;

6. Хууль тогтоомж, сайдын шийдвэр, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт-шинжилгээ, дотоод аудит хийх, нэгдсэн тайлан гаргах, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах,

7. Эрсдэлд суурилсан техникийн хяналт шалгалтын бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, тайлагнах.

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан