ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Үйл ажиллагааны стратегийн мөн чанар

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, бодлого, төлөвлөлт, удирдлага, зохицуулалтаар хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Үйл ажиллагааны эрхэм зорилго

Барилга, хот байгуулалтын яамны эрхэм зорилго нь хот байгуулалт, газрын харилцаа, газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, орон сууц, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, инженерийн дэд бүтэц, нийтийн аж ахуйн бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх замаар хүн амын эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

 

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилтууд

Хот байгуулалт, газрын харилцаа, газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, орон сууц, инженерийн дэд бүтэц, нийтийн аж ахуйн салбарын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөрийг эрэмбэлэх, хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоог бүрдүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

Төрийн захиргааны удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

Санхүү, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, хүртээмжийг дээшлүүлэх;

Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хувилбар боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хувилбар боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;

Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичиг, дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хувилбар боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, зохион байгуулах;

Хууль тогтоомж, сайдын шийдвэр, бодлого, төлөвлөлт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, нэгдсэн тайлан гаргах, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах. 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан