Мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар

 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

 • Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа, орон сууц, нийтийн аж ахуй, салбарын хяналтын хүрээнд хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт- шинжилгээ хийх, нэгдсэн тайлан гаргах, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх;
 • “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсын 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, ногоон хөгжлийн бодлого, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний  хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, нэгдсэн тайлан гаргах;
 • хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэр, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалын  хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,  холбогдох санал, зөвлөмжөөр хангах;
 • төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас баталсан Төсвийн шууд захирагч /Төрийн нарийн бичгийн дарга/, харьяа агентлаг, байгууллагын дарга нарын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, зөвлөмжөөр хангах;
 • яамны дотоод бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны  сар, улирал, хагас бүтэн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, хүрсэн түвшинд хяналт-шинжилгээ хийх, нэгдсэн тайлан гаргах, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх;
 • барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, нэгдсэн тайлан гаргах, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх;
 • яамны эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх;
 • салбарын суурь судалгаа, статистик, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, цахимжуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
 • салбарын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомж, яамны сар, улирал, хагас, бүтэн жилийн тайлан, түүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүнг тогтоосон хугацааны дотор холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, төрийн мэдээллийн нэгдсэн санд байршуулах;
 • салбарын үйл ажиллагааны үр дүнгийн зөвлөмж, мэдээллээр яамны удирдлага, бүтцийн нэгжүүдийг хангах.

СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

 • Салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээллийг боловсруулан нэгтгэж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, салбарын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 • салбарын албан ёсны статистик болон захиргааны статистикийн мэдээллийг сайжруулж, бүртгэл мэдээллийн маягтын дагуу салбарын мэдээлэл, судалгааг гаргуулах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах;
 • салбарын төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай чиг үүргийн дагуу хамтран ажиллах, бодлогын чиглэл, удирдамжаар хангах, шаардлагатай тооцоо, судалгаа, мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай авч, мэдээлэл байнга солилцож ажиллах;
 • салбарын цахим хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг удирдлагаар хангаж, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
 • мэдээллийн технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа оновчтой ашиглах замаар салбарын үйлчилгээг илүү үр ашигтай, мэдээллийг ил тод, хүртээмжтэй болгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэд мэдээллийг саадгүй олж авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх;
 • салбарын мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж, мэдээллийн санг үүсгэх, түгээх, ашиглах, түүний байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах;
 • салбарын мэдээллийн сан, цахим системүүдийн нэгдмэл байдал, уялдаа холбоог хангах /өгөгдлийн сангийн нэгдсэн загвар, бүтцийг боловсруулах, өгөгдлийн сан удирдах системийн шийдлийг боловсруулах, хөгжүүлэлтийг хийх/ ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 • шаардлагатай бусад мэдээллийн сан, программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийж хэрэглээнд нэвтрүүлэх замаар яамны сүлжээ, техник, программ хангамж, системийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах;
 • үндэсний статистикийн хороотой хамтран ажиллах, судалгаа явуулах, нэгтгэх, харилцан мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан бий болгох;
 • улсын хэмжээнд газар, зохион байгуулалт, кадастр, газрын үнэлгээ, төлбөр, хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг  удирдан зохион байгуулах.

 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Газрын дарга Хорчин Ган-Очир 11-326821 ganochir@mcud,gov.mn PDF
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч Авирмэд ГЭРЭЛТ-ОД 51-263188  gereltod2021@mcud.gov.mn PDF
Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн одлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах шинжээч Болд ОЮУНЧИМЭГ oyunchimeg.b@mcud.gov.mn PDF
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан шинжээч Цэвэгсүрэн УУГАНБАЯР uuganbayar0928@mcud.gov.mn PDF
Хот байгуулалт, газры харилцаа, геодези зураг зүйн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгэ хариуцсан шинжээч   76003333-1190, 1199   PDF
Салбарын үйл ажил дотоод аудит хариуцсан шинжээч Баттулга ЦОЛМОН-ЭРДЭНЭ tsolmonerdene@mcud.gov.mn PDF
         
СТАТИСТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС
Албан тушаал Овог нэр Утас Цахим шуудан Албан тушаалын тодорхойлолт
Хэлтсийн дарга Нямсүрэн НАРАНТУЯА 76003333-        /3399/ narantuya@mcud.gov.mn                 PDF
Салбарын цахим бодлого, мэдээллийн нэгдсэн сан хариуцсан шинжээч

Энхбаатар АРИУНЦЭЦЭГ

ariuntsetseg@mcud.gov.mn                 PDF
Салбарын суурь судалгаа, статистик мэдээлэл хариуцсан шинжээч

Бямба-Очир МӨНХБАЯР

b.munkhbayar@mcud.gov.mn                 PDF
Сүлжээний аюулгүй байдал, дотоод сүлжээ хариуцсан ахлах                                                             мэргэжилтэн                                                    Цэлмэг ЛХАГВАДОРЖ lkhagvadorj.ts@mcud.gov.mn                 PDF
Шинэ мэдээ
Их уншсан