Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ хангамж

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

 

Барилга байгууламжийн цахим тооцооллын программ хангамжийн бүртгэл

Д/д

Программ хангамжийн нэр

Хувилбар

Программын зориулалт

Хүчинтэй хугацаа

Нийтэд мэдээлсэн огноо

Төлөв

1.

Estimator Pro 

4.00

Барилгын төсвийн программ

 

2023.05.26

Баталгаажсан

2.

...

...

....

...

...

...

...

 

 

 

 

 

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан