Газар


Газар
Газрын удирдлагын систем
https://egazar.gov.mn
Газрын биржийн цахим систем
https://www.mle.mn/
Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газрын сүлжээнд холбогдсон GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц (CORS)-ын мэдээлэл
http://cors.gazar.gov.mn/
Солбилцол хооронд хөрвүүлэх
http://geocalc.gazar.gov.mn/

Шинэ мэдээ
Их уншсан