Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
ТҮҮХ, СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ХҮЧИТГЭХ ЖУРАМ
Нийт 7 хэлэлцүүлэг байна
2022-05-27
1
2022-05-27
1
2021-06-17
1. Газар хөдлөлтийн итэвхи бага буюу 6 ба түүнээс доош балл бүхий бүс нутагт байрлах барилга байгууламжийг барилгын поспорт, тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжийн гаргасанбүтээцийн биет судалгаа болон дүгнэлтийг үндэслэн хүчитгэх талаар тусгах, 2. Тухайн журамд хамаарах барилга байгууламжийн ашиглагч, засвар үйлчилгээ хийх байгууллагыг болон эрх үүргийг тодорхой тусгаж өгөх, 3. Үр ашигтай ашиглалтын хугацаа дууссан, улсын байцаагчийн актаар үйл ажиллагааг зогсоосон боловч хүчитгэл хийж ашиглаж дахин ашиглаж байгаа барилгыг хэдий хугацаанд, хэрхэн ашиглах, ямар чиглэлээр үйл ажиллагааг явуулах зэргийг тодорхой тусгах,