БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Үйл ажиллагааны ил тод байдал

БХБЯ-ны бүтцийн нэгжийн чиг үүрэг

Хүний нөөцийн хөгжил, стратеги

Барилга, хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлого

Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээний дүрэм

Сул орон тоо

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан-2015

Барилгын тухай хууль

Газрын төлбөрийн тухай хууль

Газрын хэвлийн тухай хууль

Геодези зураг зүйн тухай хууль

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль

Орон сууцны тухай хууль

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль

Хот байгуулалтын тухай хууль

Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль

Газрын тухай хууль