Төсөв гүйцэтгэл

Байгууллагын батлагдсан төсөв

Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан/2020/

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт/2020/

Дараа жилийн төсвийн төсөл

Тухайн жилийн төсөв

Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл

Дараа жилийн төсвийн төсөл
Төсвийн орлого бүрдүүлэлт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

Засгийн газрын болон орон нутгийн тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл

Шинэ мэдээ
Их уншсан