БУСАД

 

БУСАД

1

НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8, 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛД ЗААСАН МЭДЭГДЭЛ (Тухай бүр)

2

БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР (Тухай бүр)

3

АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН (Бүтэн жилээр)

4

ТУХАЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ (Тухай бүр)

5

БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ОРОН ТООНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ (Сар бүр)

6

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ БОЛОН БУСАД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮН (Тухай бүр)

7

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГИЙГ ХҮН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД АШИГЛУУЛАХ, ШИЛЖҮҮЛЭХ, ХУВЬЧЛАХ, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН АШИГЛАЛТ БОЛОН ТҮҮНИЙГ АШИГЛАЛТААС ГАРГАХ, АШИГЛАЛТААС ГАРГАСНААС ОРСОН ОРЛОГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ

 

Шинэ мэдээ
Их уншсан