МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Үзүүлэлт  Хичээлийн жил 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага 
1 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага  нийт  тоо 71 78 79 76 81 86 83
төрийн өмчийн  49 50 53 52 49 50 50
төрийн бус өмчийн  22 28 26 24 32 36 33
хотод  28 34 34 32 38 42 42
хөдөөд  43 44 45 44 42 44 41
гадаадад         1    
  Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчид 
2 Нийт суралцагчид  нийт тоо 48134 45225 42798 42797 42675 40134 35831
эмэгтэй 21694 20643 19189 18252 17286 15900 18941
хотод  18720 19286 18182 18404 20079 19725 16126
хөдөөд  29414 25939 24616 24393 22564 20409 19705
гадаадад         32 0 0
төрийн өмчийн сургуульд суралцагчид 35256 33525 32896 31896 31572 29145 25707
эмэгтэй нь 16267 15028 13820 13820 12622 11018 9528
төрийн бус өмчийн сургуульд суралцагчид 10907 9969 9273 9901 11103 10989 10124
3 Шинээр элсэгчдийн тоо нийт тоо 19417 19607 20921 20804 20961 18769 19519
эмэгтэй  8213 8635 8821 8445 8214 7631 7854
шинээр элсэгчдээс 9-р анги төгссөн  11116 10741 9944 10928 10388 5455 5809
шинээр элсэгчдээс 12-р анги төгссөн  4094 4123 5738 5130 3195 4416 3246
4 Төгсөгчид  нийт тоо 23120 23393 18358 18978 19488 19531  
хотод    10526 8261 7962 8549 8629  
хөдөөд    12867 10097 11016 10939 10902  
ажлын байртай болсон  12855 13334 11508 10759 7665 9034  
ажлын байртай болсон хувь 55.60% 57% 62.70% 56.70% 39.33 46.25  
                    Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад ажиллагчид  
5 Багш, ажиллагчид  нийт тоо 3735 4004 4613 4409 4520 4714 4227
эмэгтэй  2347 2552 2878 2774 2894 2906 2656
үндсэн багш  2093 2236 2498 2327 2504 2503 2230
эмэгтэй  1330 1461 1608 1497 1621 1582 1369
хотод    1096 1225 885 1202 1187 919
хөдөөд    1140 1273 1442 1302 1323 1311
  2017-2018 оны хичээлийн жилд МБСБ-д суралцаж буй Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч
   Монгол улсын хэмжээнд  үйл ажиллагаа  явуулж  буй 83 МСҮТ ,  Үүнээс төрийн өмчийн 50, төрийн бус өмчийн 33 байна.  2017-2018 оны хичээлийн жилд  35 831 суралцагч суралцаж байгаагаас  Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч 673,  үүнээс эмэгтэй 352, харааны бэрхшээлтэй 223 - үүнээс эмэгтэй 119,  ярианы бэрхшээлтэй 79-үүнээс эмэгтэй 42, сонсголын бэрхшээлтэй 111- үүнээс эмэгтэй 55, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 116- үүнээс эмэгтэй 63, сэтгэцийн бэрхшээлтэй 58 -үүнээс эмэгтэй 33, бусад төрлийн ХБ-тэй суралцагч  86  байна.
 
 
 
Шинэ мэдээ
Их уншсан