БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
Хууль эрх зүй
Хэлэлцүүлэг
Өргөдөл гомдол
Холбоо барих
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
Бүртгүүлэх
Бодлого, төлөвлөлтийн газар

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын чиг үүрэг

Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын норм, нормативын баримт бичгийн тогтолцоог бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд салбарын хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын норм, нормативын тогтолцоог бүрдүүлэх; салбарын хөгжлийн бодлоготой уялдуулан төсөл боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын бодлого, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хөгжлийн стратегийг боловсруулах, зохион байгуулах, зохицуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Бодлого, төлөвлөлтийн газар нь салбарыг хөгжүүлэх хууль тогтоомж, стратеги, хөтөлбөрийн хувилбар, төсөл боловсруулах, салбарт хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, салбарын хэмжээний төсвийн гүйцэтгэл, хөрөнгө оруулалтын явц, санхүүгийн нөөцийн зарцуулалттай уялдуулан сайдын багцын төсөв, түүний тодотгол, харьяа газруудын орлого, зарлагын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, салбарын бодлогын хувьд холбогдох мэргэжлийн холбоод, төрийн болон төрийн бус, нутгийн захиргааны байгууллагуудын салбар дундын зохицуулалтыг хангах, хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалтаар хангах, салбарын үйлдвэрлэлийн хөгжлийн стратеги боловсруулах, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлого, хөтөлбөр, төсөлд эдийн засгийн үр өгөөжийн дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тооцох, бодлогын удирдамжаар хангах, салбарын статистик мэдээллийг нэгтгэн боловсруулах, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн мэдээллийн сан бий болгох, мэдээллээр хангаж ажиллах, салбарын норм, нормативын тогтолцоог бүрдүүлэх, барилга байгууламжийн норм, нормативын санг бүрдүүлэх, зарцуулах болон сангийн үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, бодлогын удирдамж, чиглэлээр хангахад чиглэгдэнэ.

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын удирдлага, ажилтнууд нь багаар ажиллаж, ажлын байран дээр суралцахын зэрэгцээ бусад яамны зохион байгуулалтын ижил төрлийн бүтцийн нэгжийн удирдлага, ажилтнуудтай ажил төрөл, мэдлэг, ур чадвараа өсгөх чиглэлээр хамтран ажиллаж, аливаа асуудлыг зөвхөн салбарын төдийгүй, улсын хэмжээнд тогтолцооны онолд тулгуурлан асуудалд хандаж ажиллана. Энэ нь барилга, хот байгуулалтын сайдыг салбарын шинэчлэлийн бодлогыг эдийн засаг, эрх зүйн болон тогтолцооны хувьд үндэслэл бүхий бодлогын хувилбар, оновчтой шийдэл бүхий шийдвэрийн төсөл санал болгох, салбарыг бодлогын удирдамжаар хангах, сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн даргыг шаардлагатай мэдээлэл, цаг үеэ олсон шуурхай зөвлөгөө, үйлчилгээ, бүх талын дэмжлэгээр хангах замаар чиг үүргээ хэрэгжүүлнэ.

Бодлого, төлөвлөлтийн газраас үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь сайд, дэд сайд, яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, яамны зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, мэргэжлийн холбоод, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь бусад холбогдох яам, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлаг, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хандивлагч орон, олон улсын байгууллага, төрийн өмчит хуулийн этгээд, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, хэвлэл мэдээллийн байгууллага байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь Сангийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, ерөнхий чиг үүргийн болон чиглэлийн бусад яамд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа төсвийн байгууллага, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байна.

 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

 

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Газрын дарга Л.Батжаргал 321511
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Э.Усанболор

76003333(1140)

 

Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын бодлого, төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Энхтүвшин
Төсвийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Должинсүрэн 76003333(1142)
Салбарын норм, нормативын бодлого, суурь судалгаа, статистик мэдээлэл, мэдээллийн сан, асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Мишээл
Орон сууц нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарын бодлого, төлөвлөлт,  төсөл хөтөлбөр, ипотекийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Батболд

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ХЭЛТЭС

 

Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Утасны дугаар
Хэлтсийн дарга Н.Тилеухан 76003333/1145/
Үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Даваасүрэн

76003333(1145)

 

Салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Оюунжаргал