2021-04-16 Дугаар: А/222 Улаанбаатар хот

Журам шинэчлэн батлах тухай /Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн ангилалд хамаарах зориулалт, хүчин чадлыг тогтоох журам/