2021-01-27 Дугаар: 13 Улаанбаатар хот

Барилгын норм, дүрэм шинэчлэн батлах тухай - Хөдөлмөр зарцуулалтын нэгж хугацааны норм