2021-07-01 Дугаар: 56 Улаанбаатар хот

Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай