2020-05-13 Дугаар: 52 Улаанбаатар хот

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай