1996-05-27 Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай