2004-04-15 Улаанбаатар хот

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль