2013-12-20 Улаанбаатар хот

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай