2010-05-07 Дугаар: 155 Улаанбаатар хот

Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитектурын дүрэм

Хавсралт /pdf | 385.84kB