2010-10-23 Дугаар: 418 Улаанбаатар хот

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай-"Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм"/БНбД 31-01-10/