1999-04-22 Дугаар: 25 Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Төрөөс орон сууцны талаар баримтлах бодлого