Дугаар: а/100 Улаанбаатар хот

Улсын хэмжээнд барилгын талаар нэгтгэж гаргах салбарын бүртгэл, мэдээллийн маягт