2017-12-18 Дугаар: 200 Улаанбаатар хот

Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм

Хавсралт /pdf | 4.56MB