2017-03-07 Дугаар: 68 Улаанбаатар хот

Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм