Улаанбаатар хот

“Геодезийн байнгын цэг тэмдэгт байгуулах ажил” /БД 11-104-06/ дүрэм нэмэл өөрчлөлт орууллаа.

Хавсралт /pdf | 469.14kB