Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Барилга. байгууламжийг паспортжуулах, ашиглалтын гэрчилгээ олгох журам

Барилгын тухай хуульд 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулж “Энэ хуулийн 49.1-д заасан барилга байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журмыг барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална” гэж заасан тул журмын төслийг шинээр боловсруулан санал авч байна. 

Барилга хот байгуулалтын сайдын тушаалын төсөл, Журмын танилцуулга

Барилга байгууламжийг паспортжуулах, ашиглалтын гэрчилгээ олгох журмын төсөл

Барилга байгууламжийг паспортжуулах, ашиглалтын гэрчилгээ олгох журмын төсөл бэлтгэх явцад хийсэн нөлөөллийн шинжилгээ

Боловсруулсан: БХБЯ-ны Салбарын хяналтын газрын

Ахлах мэргэжилтэн Н.Ганчимэг

Санал авах цахим шуудан: ganchimeg.n@mcud.gov.mn 

Нийт 0 хэлэлцүүлэг байна