Хэлэлцүүлэгийн сэдэв
Журмын төсөлд санал авч байна

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, түүнд хяналт тавих журам Татаж авах