2023-10-02 Дугаар: 25 Улаанбаатар хот

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.1.1 БАРИЛГЫН АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.1.2 КАРКАСАН БОЛОН БҮРЭН ЦУТГАМАЛ БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.1.3 ТООСГОН БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.1.4 УГСАРМАЛ БАРИЛГЫН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.2.1 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.3.1 ХОТ, ТОСГОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.3.2 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.4.1 УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭР, ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ, ТӨВЛӨРСӨН УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГАДНА ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.4.2 УС ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭР, ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ, ТӨВЛӨРСӨН УС ХАНГАМЖ АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГАДНА ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.4.3 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.4.4 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ УГСРАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.1 ЦАХИЛГААНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.2 ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.3 ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ  ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.4 ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.5 ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.6 ДУЛААНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУДАС

02.5.7 ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУДАС

02.5.8 ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.9 ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭ, ДУЛААН МЕХАНИК, ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ТОНОГЛОЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.10 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАЛААЛТ, АГААР СЭЛГЭЛТИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.5.11 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУУХ, ДАРАЛТАТ САВЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.1 АЧАА ӨРГӨХ КРАНЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.2 ДАЛД УУРХАЙН ӨРГҮҮР ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.3 ЭСКАЛАТОРЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.4 ЛИФТИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.5 БАРИЛГЫН ӨРГҮҮР ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.6 ГАН ТАТЛАГАТ ДҮҮЖИН ЗАМЫГ  ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.7 САГСТАЙ ӨРГӨГЧИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.8 АЧАА ӨРГӨХ МАНИПУЛЯТОРТ КРАНЫ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.9 БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ШАХУУРГАТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.10 ӨРГӨХ МЕХАНИЗМ АШИГЛАДАГ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.6.11 ӨРГӨХ БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭГЧ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.7.1 ГАЗАР ОЛГОЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.7.2 ГАЗАР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИРГЭН БОЛОН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.7.3 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАРИХ, АШИГЛАХ ҮЕД ХИЙГДЭХ ГЕОДЕЗИЙН АЖЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

02.7.4 ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС