Судалгаа, статистик мэдээлэл


Судалгаа, статистик мэдээлэл
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА 2021 ОНЫ III УЛИРАЛ
https://mcud.gov.mn/resource/mcud/File/2021/12/09/42qmgvo5ugskf6ie/1.pdf
БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 2021 ОНЫ ЭХНИЙ 9 САРЫН БАЙДЛААР
https://mcud.gov.mn/resource/mcud/File/2021/12/09/ixlbzpp0o4rb845w/2.pdf
Барилгын-салбарын-ажиллах-хүчний-судалгаа-2021-оны-II-улирал
https://mcud.gov.mn/p/267
Барилга-угсралт-их-засварын-ажил-2021-оны-эхний-хагас-жил
https://mcud.gov.mn/p/268
Барилгын салбарын ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал
/p/262
Барилга угсралт, их засварын ажил 2021 оны I улирал
/p/263
Барилгын салбарын ажиллах хүчний судалгаа
https://mcud.gov.mn/p/250
БАРИЛГА, УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 2020 ОН
http://mcud.gov.mn/p/249
Нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн портал
http://opendata.gov.mn/organization/bapnjira-xot-6anryyjiajitbih-ram
Ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний хэрэглэгчийн судалгаа
https://mcud.gov.mn/p/243
Газрын нэгдмэл сангийн тайлан
https://mcud.gov.mn/p/244
Барилгын салбарын ажиллах хүчний судалгаа/хүйсээр/
https://mcud.gov.mn/p/246
Барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээ 2020 оны эхний 9 сар
https://mcud.gov.mn/p/247
2020 онд шинээр ашиглалтад оруулсан инженерийн дэд бүтцийн хүртээмжийн судалгаа
https://mcud.gov.mn/p/248

Шинэ мэдээ
Их уншсан