Орон зайн мэдээлэл


Орон зайн мэдээлэл
Геопортал /орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/
https://geoportal.nsdi.gov.mn/alagac/home/

Шинэ мэдээ
Их уншсан