Баримт бичгүүд

Title Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      73 downloads
Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн төсөл
  1 files      60 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      78 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга
  1 files      90 downloads
Download
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ АЛБАН БИЧГҮҮД
  1 files      37 downloads
Download
БХБ-ын сайдын тушаал | 2018.03.29 №46
  1 files      96 downloads
Download
Ил, далд ажлын акт /ТӨСӨЛ/
  1 files      789 downloads
Download
БХБЯ-ны ажилтнуудын ХАСУМ хянасан тухай АТГ-ын дүгнэлт
  1 files      35 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      46 downloads
Download
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар
  1 files      23 downloads
Download
“Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл”-д хийсэн аудитын тайлан
  1 files      24 downloads
Download
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалт 20180316
  1 files      174 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарын хэрэглэгчийн үнэлгээ 2016 судалгааны тайлан
  1 files      59 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 2017 ОНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 202 ДУГААР ТУШААЛ
  1 files      92 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 2018 ОНЫ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
  1 files      75 downloads
Download
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2018 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /БХБЯам/
  1 files      165 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД/ТЕЗ/-ЫН 2018 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
  1 files      63 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН БАГЦЫН 2017 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
  1 files      24 downloads
Download
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН | БХБЯ
  1 files      20 downloads
Download
2017 ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН
  1 files      39 downloads
Download