Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт