Баримт бичгүүд

Title Download
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Англи/
  1 files      45 downloads
Download
Хот, сууриныг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Монгол/
  1 files      74 downloads
Download
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль
  1 files      59 downloads
Download
Хот байгуулалтын тухай хууль
  1 files      89 downloads
Download
Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль
  1 files      68 downloads
Download
Орон сууцны тухай хууль
  1 files      83 downloads
Download
Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
  1 files      63 downloads
Download
Геодези зураг зүйн тухай хууль
  1 files      46 downloads
Download
Газрын хэвлийн тухай хууль
  1 files      25 downloads
Download
Газрын тухай хууль
  1 files      34 downloads
Download
Газрын төлбөрийн тухай хууль
  1 files      72 downloads
Download
Барилгын тухай хууль
  1 files      225 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарын шагнал олгох журам
  1 files      609 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
  1 files      252 downloads
Download