Баримт бичгүүд

Title Download
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Англи/
  1 files      22 downloads
Download
Хот, сууриныг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Монгол/
  1 files      49 downloads
Download
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль
  1 files      42 downloads
Download
Хот байгуулалтын тухай хууль
  1 files      48 downloads
Download
Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хууль
  1 files      49 downloads
Download
Орон сууцны тухай хууль
  1 files      64 downloads
Download
Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль
  1 files      51 downloads
Download
Геодези зураг зүйн тухай хууль
  1 files      38 downloads
Download
Газрын хэвлийн тухай хууль
  1 files      18 downloads
Download
Газрын тухай хууль
  1 files      21 downloads
Download
Газрын төлбөрийн тухай хууль
  1 files      56 downloads
Download
Барилгын тухай хууль
  1 files      146 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарын шагнал олгох журам
  1 files      454 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
  1 files      241 downloads
Download