Баримт бичгүүд

Title Download
Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн дотоод аудитын тайлан | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар
  1 files      23 downloads
Download
“Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл”-д хийсэн аудитын тайлан
  1 files      24 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарын хэрэглэгчийн үнэлгээ 2016 судалгааны тайлан
  1 files      59 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН БАГЦЫН 2017 ОНЫ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТООН ТАЙЛАН
  1 files      24 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын яамны дотоод аудитын 2017 оны төлөвлөгөө
  1 files      41 downloads
Download
ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЭХ ТАЙЛАН БОЛОН ХАРИУЦАН АЖИЛЛАХ АГЕНТЛАГ, ТӨВ, ГАЗРУУДЫН ЖАГСААЛТ
  1 files      40 downloads
Download
ДЭД БҮТЭЦ ТӨСӨЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ – 2017
  1 files      62 downloads
Download
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-2015
  1 files      80 downloads
Download
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-2014
  1 files      68 downloads
Download
БХБЯ-НЫ 2015 ОНЫ ҮР ДҮН, 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
  1 files      48 downloads
Download