Баримт бичгүүд

Title Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      73 downloads
Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн төсөл
  1 files      60 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      78 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга
  1 files      90 downloads
Download
Ил, далд ажлын акт /ТӨСӨЛ/
  1 files      789 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      46 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      140 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      120 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      18 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      135 downloads
Download
“ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөл
  1 files      208 downloads
Download
Барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах журам /Төсөл/
  1 files      53 downloads
Download
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА,ГАДААДЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      155 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      88 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Tөсөл/
  1 files      119 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Төсөл/
  1 files      139 downloads
Download
Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх болон барилгын салбарт нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг журам/Төсөл/
  1 files      105 downloads
Download
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам/Төсөл/
  1 files      178 downloads
Download
Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг/Төсөл/
  1 files      123 downloads
Download
Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилал /Төсөл/
  1 files      302 downloads
Download