Баримт бичгүүд

Title Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      37 downloads
Download
Авто зогсоолын тухай хуулийн төсөл
  1 files      31 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн үзэл баримтлал
  1 files      36 downloads
Download
Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга
  1 files      48 downloads
Download
Ил, далд ажлын акт /ТӨСӨЛ/
  1 files      417 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      39 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      139 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      114 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      17 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      131 downloads
Download
“ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөл
  1 files      200 downloads
Download
Барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах журам /Төсөл/
  1 files      52 downloads
Download
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА,ГАДААДЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      150 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      86 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Tөсөл/
  1 files      117 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Төсөл/
  1 files      138 downloads
Download
Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх болон барилгын салбарт нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг журам/Төсөл/
  1 files      105 downloads
Download
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам/Төсөл/
  1 files      175 downloads
Download
Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг/Төсөл/
  1 files      118 downloads
Download
Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилал /Төсөл/
  1 files      296 downloads
Download