Баримт бичгүүд

Title Download
Ил, далд ажлын акт /ТӨСӨЛ/
  1 files      4 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      9 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      118 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      91 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      14 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      119 downloads
Download
“ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөл
  1 files      190 downloads
Download
Барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах журам /Төсөл/
  1 files      46 downloads
Download
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА,ГАДААДЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      147 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      84 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Tөсөл/
  1 files      115 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Төсөл/
  1 files      132 downloads
Download
Барилгын үйл ажиллагаанд холбогдсон зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх болон барилгын салбарт нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг журам/Төсөл/
  1 files      101 downloads
Download
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам/Төсөл/
  1 files      169 downloads
Download
Барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх баримт бичиг/Төсөл/
  1 files      114 downloads
Download
Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилал /Төсөл/
  1 files      290 downloads
Download
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ИРГЭН,ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА, БҮРТГЭХ ЖУРАМ (ТӨСӨЛ)
  1 files      163 downloads
Download
Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн журам /ТӨСӨЛ/
  1 files      110 downloads
Download
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТУРШИЛТ, СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ЭРХЛЭХ НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ/Tөсөл/
  1 files      40 downloads
Download
Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэд, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам /Төсөл/
  1 files      101 downloads
Download