Баримт бичгүүд

Title Download
Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалт 2017.10.26
  1 files      61 downloads
Download
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалт 2017.10.25
  1 files      95 downloads
Download
Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      52 downloads
Download
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 2017.06.12
  1 files      83 downloads
Download
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХЭД ЗӨВЛӨМЖ
  1 files      75 downloads
Download
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ААН, БАЙГУУЛЛАГУУД
  1 files      100 downloads
Download
БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ
  1 files      37 downloads
Download
2016 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      179 downloads
Download
2016 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      337 downloads
Download
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
  1 files      161 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНААС ОЛГОЖ БУЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖАГСААЛТ
  1 files      667 downloads
Download