Баримт бичгүүд

Title Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 2017 ОНЫ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 202 ДУГААР ТУШААЛ
  1 files      92 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 2018 ОНЫ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
  1 files      75 downloads
Download
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2018 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /БХБЯам/
  1 files      165 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД/ТЕЗ/-ЫН 2018 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ
  1 files      63 downloads
Download
2017 ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН
  1 files      39 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал /2017.02.06-№23/
  1 files      72 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД/ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2017 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ
  1 files      118 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт
  1 files      323 downloads
Download
НДСангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрх бүхий хүмүүсийн жагсаалт
  1 files      25 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайд/ТЕЗ/-ын багцын 2016 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын гүйцэтгэл
  1 files      16 downloads
Download
2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  1 files      39 downloads
Download
2015 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТЭД ТУСГАГДСАН АСУУДЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
  1 files      12 downloads
Download
2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      64 downloads
Download
2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ
  1 files      15 downloads
Download
2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  1 files      52 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД /ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      82 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОДОТГОСОН ЖАГСААЛТ
  1 files      48 downloads
Download
ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОДОТГОСОН ЖАГСААЛТ /ТОДОТГОСОН/
  1 files      32 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ВЕКСЕЛИЭР ТӨЛБӨР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
  1 files      23 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД/ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2016 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСВИЙН ЗАДАРГАА, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ
  1 files      18 downloads
Download