Баримт бичгүүд

Title Download
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ АЛБАН БИЧГҮҮД
  1 files      29 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД/ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2017 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТИЙН ХУВААРЬ
  1 files      116 downloads
Download
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-2015
  1 files      79 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт
  1 files      320 downloads
Download
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН-2014
  1 files      68 downloads
Download
БХБЯ-НЫ 2015 ОНЫ ҮР ДҮН, 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ
  1 files      48 downloads
Download
БХБЯ-ны бүтцийн нэгжийн орон тоо, албан тушаалын жагсаалт
  1 files      505 downloads
Download
БХБЯ-ны бүтцийн нэгжийн чиг үүрэг
  1 files      101 downloads
Download
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      16 downloads
Download
НДСангаас тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрх бүхий хүмүүсийн жагсаалт
  1 files      25 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын сайд/ТЕЗ/-ын багцын 2016 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын гүйцэтгэл
  1 files      16 downloads
Download
2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
  1 files      39 downloads
Download
2015 ОНЫ АУДИТЫН ТАЙЛАН ДҮГНЭЛТЭД ТУСГАГДСАН АСУУДЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
  1 files      12 downloads
Download
2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      64 downloads
Download
2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
  1 files      52 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВӨӨС 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН – 2016-06 САР
  1 files      31 downloads
Download
2016 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕНДЕРТ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
  1 files      48 downloads
Download
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД /ТЕЗ/-ЫН БАГЦЫН 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      80 downloads
Download
ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ТӨСВӨӨС ЭРГЭН ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙ 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОДОТГОСОН ЖАГСААЛТ /ТОДОТГОСОН/
  1 files      32 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ВЕКСЕЛИЭР ТӨЛБӨР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
  1 files      23 downloads
Download