Баримт бичгүүд

Title Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм
  1 files      447 downloads
Download
Сайдын тушаал: 20161222 – №198
  1 files      244 downloads
Download
Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн норм боловсруулах аргачлал БНбД 83-90-05
  1 files      224 downloads
Download
Битум-полимер материалаар дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх БД 31-108-08
  1 files      79 downloads
Download
Монгол улсын барилгын дүрэм: ШАЛ БД 31-109-08
  1 files      204 downloads
Download
Халаалтын системд металл полимер хоолойг төлөвлөх ба угсрах БД 41-101-08
  1 files      74 downloads
Download
Зураг төсөл ба барилгын үйлдвэрлэлийн дүрмийн цомог БД 43-103-08
  1 files      178 downloads
Download
Зураг төсөл ба барилгын үйлдвэрлэлийн дүрмийн цомог БД 51-103-06
  1 files      85 downloads
Download
Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл БНбД 11-07-04
  1 files      103 downloads
Download
Хот байгуулалтын кадастр
  1 files      60 downloads
Download
Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар
  1 files      36 downloads
Download
Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын (ээвэрлэлтийн) хангамж БНбД 23-04-07)
  1 files      103 downloads
Download
Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил БД 11-105-06
  1 files      138 downloads
Download
Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил БД 11-104-06
  1 files      92 downloads
Download
Барилгын геодезийн ажил БНбД 11-08-06
  1 files      170 downloads
Download
Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн жишиг норм
  1 files      146 downloads
Download
Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт БНбД 81-02-03
  1 files      94 downloads
Download
Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлах, шинэчлэх ажлын төсвийн жишиг норм БНбД 81-01-00
  1 files      39 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.12.28 №202/: Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5 /81-02-16/ норм, дүрэм
  1 files      100 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №180/: Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам; Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг;
  1 files      83 downloads
Download