Баримт бичгүүд

Title Download
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖЛЫН ТӨРӨЛ, СУУР НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА
  1 files      287 downloads
Download
Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн загвар
  1 files      196 downloads
Download
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
  1 files      171 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛАЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ
  1 files      131 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээ
  1 files      404 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм
  1 files      447 downloads
Download
Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил БД 11-120-17 №190
  1 files      94 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.09.25 №160 “Монгол Улсын гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах дүрэм” /БНбД 11-10-17/
  1 files      41 downloads
Download
Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн норм боловсруулах аргачлал БНбД 83-90-05
  1 files      224 downloads
Download
Битум-полимер материалаар дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх БД 31-108-08
  1 files      79 downloads
Download
Монгол улсын барилгын дүрэм: ШАЛ БД 31-109-08
  1 files      204 downloads
Download
Халаалтын системд металл полимер хоолойг төлөвлөх ба угсрах БД 41-101-08
  1 files      74 downloads
Download
Зураг төсөл ба барилгын үйлдвэрлэлийн дүрмийн цомог БД 43-103-08
  1 files      178 downloads
Download
Зураг төсөл ба барилгын үйлдвэрлэлийн дүрмийн цомог БД 51-103-06
  1 files      85 downloads
Download
Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын (ээвэрлэлтийн) хангамж БНбД 23-04-07)
  1 files      103 downloads
Download
Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил БД 11-105-06
  1 files      138 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.12.28 №202/: Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5 /81-02-16/ норм, дүрэм
  1 files      100 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №180/: Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам; Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг;
  1 files      83 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №179/: Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам; Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх ажлын гэрээний үлгэрчилсэн загвар; Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар; Зураг төслийн магадлалын дардас, тэмдгийн загвар; Зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн үлгэрчилсэн загвар;
  1 files      85 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №178/: Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм БНбД 11-04-16
  1 files      232 downloads
Download