Баримт бичгүүд

Title Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээ
  1 files      273 downloads
Download
Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм
  1 files      253 downloads
Download
Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил БД 11-120-17 №190
  1 files      43 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.09.25 №160 “Монгол Улсын гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах дүрэм” /БНбД 11-10-17/
  1 files      26 downloads
Download
Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн норм боловсруулах аргачлал БНбД 83-90-05
  1 files      150 downloads
Download
Битум-полимер материалаар дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх БД 31-108-08
  1 files      53 downloads
Download
Монгол улсын барилгын дүрэм: ШАЛ БД 31-109-08
  1 files      132 downloads
Download
Халаалтын системд металл полимер хоолойг төлөвлөх ба угсрах БД 41-101-08
  1 files      53 downloads
Download
Зураг төсөл ба барилгын үйлдвэрлэлийн дүрмийн цомог БД 43-103-08
  1 files      120 downloads
Download
Зураг төсөл ба барилгын үйлдвэрлэлийн дүрмийн цомог БД 51-103-06
  1 files      51 downloads
Download
Орон сууц, олон нийтийн барилга, сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын (ээвэрлэлтийн) хангамж БНбД 23-04-07)
  1 files      58 downloads
Download
Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил БД 11-105-06
  1 files      100 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.12.28 №202/: Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5 /81-02-16/ норм, дүрэм
  1 files      83 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №180/: Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам; Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг;
  1 files      72 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №179/: Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх экспертэд тавигдах шаардлага, түүнийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, эрх олгох журам; Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх ажлын гэрээний үлгэрчилсэн загвар; Зураг төслийн баримт бичигт магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулах ажил гүйцэтгэх гэрээний үлгэрчилсэн загвар; Зураг төслийн магадлалын дардас, тэмдгийн загвар; Зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн үлгэрчилсэн загвар;
  1 files      66 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.11.10 №178/: Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм БНбД 11-04-16
  1 files      178 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.07.05 №126/: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг шинээр барих үйл ажиллагааны журам
  1 files      34 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.05.05 №79/: Хориглох дохио тэмдэг хэрэглэх журам; Төрийн өмчийн газарт бэхлэх хориглох дохио тэмдгийн загвар; Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, ашиглалтын газарт бэхлэх хориглох дохио тэмдгийн загвар; Хориглох дохио тэмдгийг газарт бэхэлсэн тухай актын загвар;
  1 files      9 downloads
Download
Сайдын тушаал /2016.05.11 №84/: Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журам
  1 files      31 downloads
Download
Сайдын тушаал /2015.12.17 №246/: Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам; Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам
  1 files      86 downloads
Download