Баримт бичгүүд

Title Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      9 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БОЛОН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ШИНЭЧЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАЙРШУУЛАХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ
  1 files      80 downloads
Download
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААДЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, ДҮРМИЙГ БҮРТГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      93 downloads
Download
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүрэм
  1 files      1497 downloads
Download
Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм
  1 files      126 downloads
Download
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм
  1 files      114 downloads
Download
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм
  1 files      126 downloads
Download
Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм
  1 files      167 downloads
Download
Барилгын салбарын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн журам
  1 files      88 downloads
Download
Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам
  1 files      95 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Төсөл/
  1 files      132 downloads
Download