Баримт бичгүүд

Title Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      39 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БОЛОН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, ШИНЭЧЛЭХ, МЭДЭЭЛЛИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД БАЙРШУУЛАХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ
  1 files      82 downloads
Download
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААДЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, ДҮРМИЙГ БҮРТГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      100 downloads
Download
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүрэм
  1 files      1513 downloads
Download
Барилга байгууламжийн ашиглалтын дүрэм
  1 files      147 downloads
Download
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм
  1 files      120 downloads
Download
Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрөл олгох дүрэм
  1 files      135 downloads
Download
Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм
  1 files      206 downloads
Download
Барилгын салбарын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сангийн журам
  1 files      91 downloads
Download
Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам
  1 files      100 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Төсөл/
  1 files      138 downloads
Download