Баримт бичгүүд

Title Download
БХБЯ-ны ажилтнуудын ХАСУМ хянасан тухай АТГ-ын дүгнэлт
  1 files      11 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын салбарын хэрэглэгчийн үнэлгээ 2016 судалгааны тайлан
  1 files      32 downloads
Download
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН | БХБЯ
  1 files      14 downloads
Download
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
  1 files      4 downloads
Download
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      16 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
  1 files      16 downloads
Download
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
  1 files      15 downloads
Download