Боловсруулж буй эрх зүйн акт

Иргэн та хууль дүрэм журмын төсөлд өгөх санал, хүсэлтээ draft@mcud.gov.mn хаягаар илгээнэ үү.

Хууль, дүрэм журмын төсөлд санал өгөхдөө уг төсөл цахим хуудсанд тавигдсанаас хойш 30 хоногийн дотор ирүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Title Download
Ил, далд ажлын акт /ТӨСӨЛ/
  1 files      4 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      9 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      118 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      91 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      14 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      119 downloads
Download
“ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫГ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НӨХӨХ ОЛГОВОР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын төсөл
  1 files      190 downloads
Download
Барилгын салбарын мэргэжилтэн болон хуулийн этгээдийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах журам /Төсөл/
  1 files      46 downloads
Download
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА,ГАДААДЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, ДҮРМИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      147 downloads
Download
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦАХИМ ТООЦООЛЛЫН ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ
  1 files      84 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛЧНЫ МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Tөсөл/
  1 files      115 downloads
Download
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ДАВТАН СУРГАЛТ, МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ДҮРЭМ /Төсөл/
  1 files      132 downloads
Download