Баримт бичгүүд

Title Download
Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалт 2017.10.26
  1 files      15 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.09.25 №160 “Монгол Улсын гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах дүрэм” /БНбД 11-10-17/
  1 files      7 downloads
Download
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалт 2017.10.25
  1 files      19 downloads
Download
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Англи/
  1 files      7 downloads
Download
Хот, сууриныг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн танилцуулга /Монгол/
  1 files      31 downloads
Download
АВТО ЗОГСООЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      49 downloads
Download
ХОТ, СУУРИНЫ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ
  1 files      26 downloads
Download
МОНГОЛ УЛСЫН ГРАВИМЕТРИЙН ТУЛГУУР СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ДҮРЭМ БНбД 11-10-17 /ТӨСӨЛ/
  1 files      7 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын яамны дотоод аудитын 2017 оны төлөвлөгөө
  1 files      12 downloads
Download
Барилга, хот байгуулалтын яамны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны төлөвлөгөө
  1 files      6 downloads
Download
Монгол-Хятадын 2 дахь удаагийн экспо: УРИЛГА
  1 files      18 downloads
Download
Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
  1 files      50 downloads
Download
Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт 2017.06.12
  1 files      74 downloads
Download
ГЭР ХОРООЛЛЫН ГАЗРЫГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ӨМЧЛӨГЧ, ЭЗЭМШИГЧ ГАЗРААР ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/
  1 files      73 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.10 №68: Эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
  1 files      79 downloads
Download
Сайдын тушаал 2017.04.03 №63: Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай
  1 files      89 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-2017
  1 files      30 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ
  1 files      6 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ
  1 files      6 downloads
Download
САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
  1 files      15 downloads
Download